Echinodorus cordifolius ( L. ) Griseb ‘s flower close up … Chụp gần, hoa của cây Từ Cô lá tim ….

A few nice oriental sword images I found: Echinodorus cordifolius ( L. ) Griseb ‘s flower close up … Chụp gần, hoa của cây Từ Cô lá tim …. Image by Vietnam Plants & America plants Vietnamese : Từ Cô Continue reading Echinodorus cordifolius ( L. ) Griseb ‘s flower close up … Chụp gần, hoa của cây Từ Cô lá tim ….